Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Poaceae

Názov huby Obrázky
Agropyron pectinatum
žitniak hrebenitý
žitňák hřebenitý
Agrostis vinealis
psinček tuhý
psineček tuhý
Aira caryophyllea
ovsienka mnohokvetá
ovsíček obecný
Aira praecox
ovsienka
ovsíček časný
Alopecurus aequalis
psiarka plavá
psárka plavá
Alopecurus geniculatus
psiarka kolienkatá
psárka kolénkatá
Alopecurus pratensis
psiarka lúčna
psárka luční
Anthoxanthum alpinum
tomka
tomka alpská
Anthoxanthum odoratum
tomka voňavá
tomka vonná
Apera spica-venti
metlička obyčajná
chundelka metlice
Arrhenatherum elatius
ovsík obyčajný
ovsík vyvýšený
Arundo donax
tresť obecná
Avena fatua
ovos hluchý
oves hluchý
Avenella flexuosa
metluška krivolaká
metlička křivolaká
Avenula pubescens
ovsica páperistá
ovsíř pýřitý
Beckmannia eruciformis
húseníkovec erukovitý
housenkovec zduřelý
Bothriochloa ischaemum
fúzatka prstnatá
vousatka prstnatá
Brachypodium pinnatum
mrvica peristá
válečka prapořitá
Brachypodium sylvaticum
mrvica lesná
válečka lesní
Briza media
traslica prostredná
třeslice prostřední
Bromus arvensis
stoklas roľný
sveřep rolní
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus benekenii
stoklas Benekenov
sveřep Benekenův
Bromus commutatus
stoklas lúčny
sveřep luční
Bromus erectus
stoklas vzpriamený
sveřep vzpřímený
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus hordeaceus
stoklas mäkký
sveřep měkký
Bromus inermis
stoklas bezosťový
sveřep bezbranný
Bromus japonicus
stoklas japonský
sveřep japonský
Bromus ramosus
stoklas konáristý
sveřep větevnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus secalinus
stoklas obilný
sveřep stoklasa
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus sterilis
stoklas jalový
sveřep jalový
Bromus tectorum
stoklas strechový
sveřep střešní
Calamagrostis arundinacea
smlz trsťovníkovitý
třtina rákosovitá
Calamagrostis epigejos
smlz kroviskový
třtina křovištní
Calamagrostis pseudophragmites
smlz patrsťový
třtina pobřežní
Obrázok nie je k dispozícii
Catabrosa aquatica
odemka vodná
odemka vodní
Obrázok nie je k dispozícii
Cleistogenes serotina
dvojradovec neskorý
dvouřadec pozdní
Corynephorus canescens
kyjanka sivá
paličkovec šedavý
Crypsis aculeata
skrytka ostnatá
skrytěnka bodlinatá
Cynodon dactylon
prstnatec obyčajný
Cynosurus cristatus
hrebienka obyčajná
poháňka hřebenitá
Dactylis glomerata
reznačka laločnatá
srha laločnatá
Dactylis glomerata subsp. slovenica
reznačka laločnatá slovenská
srha laločnatá slovenská
Danthonia alpina
plevnatec alpínsky
trojzubec lesostepní
Danthonia decumbens
plevnatec položený
trojzubec poléhavý
Deschampsia cespitosa
metlica trsnatá
metlice trsnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Digitaria sanguinalis
prstovka krvavá
rosička krvavá
Echinochloa crus-galli
ježatka kuria
ježatka kuří noha
Elytrigia intermedia
pýr sivý
pýr prostřední
Elytrigia repens
pýr plazivý
pýr plazivý
Eragrostis minor
milota lipnicovitá
milička menší
Festuca arundinacea
kostrava trsťovníkovitá
kostřava rákosovitá
Festuca arundinacea X Lolium multiflorum

Festuca gigantea
kostrava obrovská
kostřava obrovská
Festuca ovina
kostrava ovčia
kostřava ovčí
Festuca pallens
kostrava tvrdá
kostřava sivá
Festuca rubra
kostrava červená
kostřava červená
Festuca rupicola
kostrava žliabkatá
kostřava žlábkovitá
Festuca supina
kostrava nízka
kostřava nízká
Festuca vaginata subsp. dominii
kostrava
kostřava pochvatá Dominova
Festuca valesiaca
kostrava walliská
kostřava walliská
Festuca versicolor
kostrava pestrá
kostřava peřestá
Genista ovata
kručinka vajcovitolistá
kručinka
Obrázok nie je k dispozícii
Glyceria fluitans
steblovka splývavá
zblochan vzplývavý
Glyceria maxima
steblovka vodná
zblochan vodní
Heleochloa schoenoides
bahienka šašinovitá
bahenka šášinovitá
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum
ovsíkovec stepný
ovsíř stepní čedičový
Hierochloë repens
tomkovica plazivá
tomkovice plazivá
Holcus lanatus
medúnok vlnatý
medyněk vlnatý
Hordelymus europaeus
jačmienka európska
ječmenka evropská
Hordeum geniculatum
jačmeň tuhoštetinatý
ječmen štětinatý
Hordeum murinum
jačmeň myší
ječmen myší
Hordeum murinum subsp. leporinum
jačmeň myší zajačí
ječmen myší zaječí
Chrysopogon gryllus
zlatofúz južný
zlatovous jižní
Koeleria glauca
ometlina sivá
smělek sivý
Koeleria macrantha
ometlina štíhla
smělek štíhlý
Koeleria pyramidata
ometlina ihlanovitá
smělek jehlancovitý
Lolium multiflorum
mätonoh mnohokvetý
jílek mnohokvětý
Lolium perenne
mätonoh trváci
jílek vytrvalý
Melica ciliata
mednička brvitá
strdivka brvitá
Melica nutans
mednička ovisnutá
strdivka nící
Melica transsilvanica
mednička sedmohradská
strdivka sedmihradská
Melica uniflora
mednička jednokvetá
strdivka jednokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Milium effusum
pšeno rozložité
pšeníčko rozkladité
Miscanthus sacchariflorus
ozdobnica
ozdobnice cukrová
Molinia arundinacea
bezkolenec trsťovníkovitý
bezkolenec rákosovitý
Molinia caerulea
bezkolenec
bezkolenec modrý
Nardus stricta
psica tuhá
smilka tuhá
Oreochloa disticha
hôľnička dvojradová
pěchava dvouřadá
Oryzopsis virescens
ryžovka zelenkastá
rýženka zelenavá
Panicum capillare
proso vláskovité
proso vláskovité
Panicum miliaceum
proso siate
proso seté
Panicum miliaceum subsp. ruderale
proso siate rumoviskové
proso seté rumištní
Obrázok nie je k dispozícii
Phalaris arundinacea
chrastica trsťovitá
chrastice rákosovitá
Phleum alpinum
timotejka švajčiarska
bojínek alpský
Phleum phleoides
timotejka tuhá
bojínek tuhý
Phleum pratense
timotejka lúčna
bojínek luční
Phleum rhaeticum
timotejka švajčiarska
bojínek alpinský
Pholiurus pannonicus
chvostovec panónsky
ocáskovec panonský
Phragmites australis
trsť obyčajná
rákos obecný
Poa alpina
lipnica alpínska
lipnice alpská
Poa annua
lipnica ročná
lipnice roční
Poa badensis
lipnica bádenská
lipnice bádenská
Poa bulbosa
lipnica cibuľkatá
lipnice cibulkatá
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna
lipnica cibuľkatá úhľadná
lipnice cibulkatá ladná
Poa crassipes
lipnica
lipnice tlustonohá
Poa chaixii
lipnica Chaixova
lipnice širolistá
Poa nemoralis
lipnica hájna
lipnice hajní
Obrázok nie je k dispozícii
Poa palustris
lipnica močiarna
lipnice bahenní
Obrázok nie je k dispozícii
Poa palustris subsp. palustris
lipnica močiarna pravá
Poa palustris subsp. xerotica
lipnica močiarna málokvetá
Poa pratensis
lipnica lúčna
lipnice luční
Obrázok nie je k dispozícii
Poa trivialis
lipnica pospolitá
lipnice obecná
Puccinellia limosa
steblovec močiarny
zblochanec oddálený
Roegneria canina
pýrovníkovec psí
pýrovník psí
Sclerochloa dura
tvrdica obyčajná
tužanka tvrdá
Sesleria albicans
ostrevka vápnomilná
pěchava vápnomilná
Sesleria caerulea
ostrevka karpatská
pěchava slatinná
Sesleria heufleriana
ostrevka dlhosteblová
pěchava
Obrázok nie je k dispozícii
Sesleria leucocephala
ostrevka
pěchava
Sesleria sadleriana
ostrevka Sadlerova
pěchava Sadlerova
Obrázok nie je k dispozícii
Sesleria sphaerocephala
ostrevka
pěchava
Sesleria tatrae
ostrevka tatranská
pěchava tatranská
Obrázok nie je k dispozícii
Setaria pumila
mohár sivý
bér sivý
Setaria verticillata
mohár praslenatý
bér přeslenitý
Setaria viridis
mohár zelený
bér zelený
Sorghum halepense
cirok alepský
čirok halabský
Obrázok nie je k dispozícii
Stipa borysthenica
kavyľ piesočný
kavyl písečný
Stipa capillata
kavyľ vláskovitý
kavyl vláskovitý
Stipa dasyphylla
kavyľ chlpatý
kavyl chlupatý
Obrázok nie je k dispozícii
Stipa joannis
kavyľ Ivanov
kavyl Ivanův
Stipa pulcherrima
kavyľ pôvabný
kavyl sličný
Stipa sp.
kavyľ
kavyl
Stipa tirsa
kavyľ tenkolistý
kavyl tenkolistý
Tragus racemosus
ostropleva strapcovitá
bodloplev hroznatý
Triticum aestivum
pšenica siata
pšenice setá
Zea mays
kukurica siata
kukuřice setá