Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Potravinový kódex Slovenskej republiky

Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 c. 1541/3/2000 -100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c.152/1995 Z.z. o potravinách ustanovujú:

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ POŽIADAVKY

DVADSIATA PRVÁ HLAVA

JEDLÉ HUBY A VÝROBKY Z JEDLÝCH HÚB

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenia
 1. Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len "potravinový kódex") upravuje požiadavky na kvalitu v prírode voľne rastúcich jedlých húb a pestovaných jedlých húb, na ich dovoz, ako aj na výrobu a dovoz výrobkov z jedlých húb, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
 2. Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu neustanovuje inak, vzťahujú sa na jedlé huby a výrobky z jedlých húb podľa odseku 1, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu 1).
§2
Vymedzenie pojmov

 1. Jedlé huby sú plodnice niektorých vreckatých húb (Ascomycota) a najmä bazídiových húb (Basidiomycota), ktoré rastú voľne v prírode alebo sa pestujú a ktoré sú po úprave a spracovaní vhodné na ľudskú spotrebu; skladajú sa z klobúka a hlúbika.
 2. Klobúk je vrchná časť plodnice vyšších húb; jeho spodnú stranu tvorí výtrusorodá vrstva -hymenofór.
 3. Hlúbik je časť plodnice vyšších húb, ktorá nesie klobúk, má rozličný tvar a veľkosť; môže byť plný, vatovito vypchatý, dutý, alebo komôrkatý s rôznym sfarbením na povrchu, s prsteňom alebo bez prsteňa, s pošvou alebo bez pošvy.
 4. Čerstvé jedlé huby sú huby, ktoré sa uvádzajú do obehu v čerstvom stave a nie sú inak upravované.
 5. Pestované jedlé huby sú huby pestované za účelom ich uvádzania do obehu v čerstvom stave alebo ich ďalšieho spracovania a uvádzania do obehu.
 6. Sušené huby sú výrobky získané sušením celých čerstvých jedlých húb alebo pokrájaných čerstvých jedlých húb na vzduchu, v sušičke alebo kryodesikáciou (lyofilizáciou).
 7. Hubový extrakt je výrobok získaný lisovaním alebo vylúhovaním jedlých húb, ktorý môže obsahovať najviac desať hmotnostných percent jedlej soli.
 8. Hubový koncentrát je výrobok z jedlých húb získaný -zahustením hubového extraktu, ktorý môžle obsahovať najviac 25 hmotnostných percent jedlej soli.
 9. Sušený hubový koncentrát je výrobok získaný z hubového extraktu alebo hubového koncentrátu sušením.

Druhy oddiel
Čerstvé jedlé huby
§ 3
Členenie čerstvých jedlých húb podľa pôvodu

 1. Čerstvé jedlé huby sa podľa pôvodu členia na
  1. voľne rastúce jedlé huby,
  2. pestované jedlé huby.
 2. Do obehu možno uvádzať len voľne rastúce jedlé huby uvedené v prílohe č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu a pestované jedlé huby.
 3. Pestované jedlé huby sa členia na tieto rody a druhy:
  1. pečiarka dvojvýtrusná (Agaricus bisporus), vrátane hybridov,
  2. hliva ustricová (Pleurotus ostreatus), vrátane hybridov,
  3. húževnatec jedlý (sii-take) (Lentinus edodes),
  4. pošvovec obyčajný (Volvariella volvacea).

§4
Požiadavky na kvalitu
 1. Čerstvé jedlé huby musia byť zdravé, pevnej konzistencie, dobre na sucho očistené, neumyté, bez prímesí, nečistôt alebo plodníc iných druhov húb; môžu však byť len mierne perforované a napadnuté larvami hmyzu a môžu mať aj menšie poškodenie plodníc.
 2. Čerstvé jedlé huby nesmú byť prestarnuté, plesnivé, zaparené alebo mokré; možno ich rozrezať najviac jedným pozdĺžnym rezom tak, aby sa neoddelil klobúk od hlúbika.
 3. Čerstvé jedlé huby môžu pri uvádzaní do obehu obsahovať
  1. najviac jedno hmotnostné percento minerálnych nečistôt a organických nečistôt rastlinného pôvodu,
  2. najviac dve hmotnostné percentá húb poškodených larvami hmyzu.
 4. Pečiarky možno uvádzať do obehu len s odrezanou spodnou časťou hlúbika a v triedach kvality uvedených v prílohe č. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.
 5. Na spracovanie možno dodávať aj pečiarky netriedené podľa kvality; musia však zodpovedať aspoň II. triede kvality.

Manipulácia a uvádzanie do obehu
§5
Všeobecne

 1. Čerstvé jedlé huby možno uvádzať do obehu najneskôr do 24 hodín po dni ich zberu.
 2. Osoba, ktorá sa zaoberá zberom, spracúvaním a uvádzaním do obehu čerstvých jedlých húb, musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na túto činnosť.

§6
Označovanie

 1. V obchodnom názve čerstvých jedlých húb musí byť uvedený ich názov druhu; pečiarky možno uvádzať do obehu aj pod obchodným názvom šampiňóny.
 2. Pri uvádzaní do obehu v prírode voľne rastúcich jedlých húb sa musí uviesť aj deň ich zberu.
 3. Dátum výroby pestovaných jedlých húb je deň ich zberu.

§7
Balenie, skladovanie a preprava

 1. Čerstvé jedlé huby sa musia ukladať voľne podľa druhu a zatriedenia do vzdušných, celistvých, pevných, suchých a nezapáchajúcich obalov.
 2. V prírode voľne rastúce jedlé huby určené na ďalšie spracovanie možno skladovať najviac tri dni uložené v jednej vrstve v chladných skladoch a zariadeniach; pestované jedlé huby určené na ďalšie spracovanie možno skladovať v chladných skladoch a zariadeniach najviac päť dní, uložené v dvoch vrstvách.
 3. Čerstvé jedlé huby určené na d'alšie spracovanie možno prepravovať len pri nekolísavej teplote od O °C do 10°C so zabezpečením dostatočného vetrania, aby nedošlo k ich zapareniu.

Tretí oddiel
Výrobky z jedlých húb
§ 8
Všeobecné požiadavky a členenie

 1. Výrobky z jedlých húb možno vyrábať z voľne rastúcich jedlých húb alebo z pestovaných jedlých húb.
 2. Pred spracovaním možno olúpať klobúk, len ak ide o masliaky.
 3. Výrobky z jedlých húb sa členia na
  1. sterilizované výrobky z jedlých húb,
  2. nakladané výrobky z jedlých húb,
  3. mrazené výrobky z jedlých húb,
  4. sušené jedlé huby,
  5. hubový extrakt,
  6. hubový koncentrát,
  7. sušený hubový koncentrát.

§9
Sterilizované výrobky z jedlých húb

 1. Sterilizované Výrobky zjedlých húb sa vyrábajú z čerstvých jedlých húb, solených jedlých húb alebo mrazených jedlých húb; sterilizujú sa pri teplote podľa odseku 9.
 2. Sterilizovať Výrobky z jedlých húb možno len termosterilizáciou.
 3. Sterilizované výrobky z jedlých húb sa vyrábajú najmä v týchto druhoch nálevov:
  1. v slanom náleve,
  2. v kyslom náleve,
  3. v sladkokyslom náleve,
  4. vo vínnom náleve,
  5. vo vlastnej šťave.
 4. Sterilizované výrobky z jedlých húb so zeleninou musia obsahovať najmenej 2ť hmotnostných percent jedlých húb z pevného podielu.
 5. Na výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb možno používať najmä tieto prísady a prídavné látky:
  1. cukor,
  2. kvasný ocot,
  3. jedlú soľ,
  4. rajčiakový pretlak,
  5. korenie a koreniny,
  6. koreninové prípravky,
  7. koreninové maceráty,
  8. jedlý olej,
  9. pitnú vodu.
 6. Na zachovanie farby výrobku možno na výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb používať kyselinu citrónovú a kyselinu L-askorbovú.
 7. Na výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb sa musia huby krájať tak, aby sa zachovali ich charakteristické morfologické tvary.
 8. Na blanšírovanie jedlých húb možno používať na okyslenie vody najviac O,5 hmotnostného percenta kyseliny citrónovej
 9. Sterilizácia výrobkov z jedlých húb v slanom náleve sa vykonáva pri teplote najmenej 121 °C v trvaní 10 minút a v kyslom náleve a v sladkokyslom náleve pri teplote najmenej 98 °C v trvaní 20 minút; na zabezpečenie sterilizačného efektu možno použiť aj inú rovnocennú kombináciu teploty a času.
 10. Sterilizované výrobky z jedlých húb sa musia skladovať v čistých, suchých a vetraných skladoch, chránených pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

§ 10
Sterilizované výrobky z jedlych húb v slanom náleve

 1. Na výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb v slanom náleve možno používať len pestované jedlé huby a voľne rastúce jedlé huby uvedené v prílohe c. 1 v bodoch 4, 7 až 12, 14 až 17, 23 až 28,30 až 35, 39 až 41 a 48 až 5O k tejto hlave potravinového kódexu.
 2. Fyzikálne a chemické požiadavky na sterilizované výrobky z jedlých húb v slanom náleve sú uvedené v prílohe c. 2 v tabuľke c. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 11
Sterilizované výrobky z jedlých húb v kyslom náleve a sterilizované výrobky z jedlých húb v sladkokyslom náleve

 1. Na výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb v kyslom náleve a sterilizovaných výrobkov z jedlých húb v sladkokyslom náleve možno používať len pestované jedlé huby a voľne rastúce jedlé huby uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 3 až 21, 23 až 28, 30 až 35, 38 a 39 k tejto hlave potravinového kódexu; huby uvedené v bodoch 18 a 19 (krásnopórovec ovčí a krásnopórovec zrastený) možno používať v zmesi s inými hubami v množstve spolu najviac 15 hmotnostných percent.
 2. Fyzikálne a chemické požiadavky na sterilizované výrobky z jedlých húb v kyslom náleve a na sterilizované Výrobky z jedlých húb v sladkokyslom náleve sú uvedené v prí- lohe C. 2 v tabuľke C. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 12
Sterilizované výrobky z jedlých húb vo vínnom náleve

 1. Na Výrobu sterilizovaných výrobkov z jedlých húb vo vínnom náleve možno používať len pestované pečiarky a voľne rastúce jedlé huby uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 7 až 10, 14 až 17 a 30 až 35 k tejto hlave potravinového kódexu.
 2. Na výrobu nálevu na sterilizované výrobky z jedlých húb vo vínnom náleve možno používať len hroznové víno.
 3. Fyzikálne a chemické požiadavky na sterilizované Výrobky z jedlých húb vo vínnom náleve sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľke C. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 13
Sterilizované výrobky z jedlých húb vo vlastnej šťave

Na výrobu sterilizovaných Výrobkov z jedlých húb vo vlastnej šťave možno používať leo jedlé huby uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 4, 7 až 12, 14 až 17, 23 až 28, 30 až 35, 39 až 41 a 48 až 50 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 14
Mrazené výrobky z jedlých húb
 1. Mrazené výrobky z jedlých húb možno vyrábať len ako a) mrazené jedlé huby bez prísad,
  1. mrazené jedlé huby s prísadami,
  2. mrazené výrobky z jedlých húb.
 2. Na výrobu mrazených jedlých húb s prísadami možno používať rôzne druhy nálevov a iných ochucujúcich prísad a prídavných látok.
 3. Na zachovanie farby výrobku možno na výrobu mrazených výrobkov z jedlých húb používať kyselinu citrónovú a kyselinu L-askorbovú.
 4. Čerstvé jedlé huby na výrobu mrazených výrobkov z jedlých húb sa musia vytriediť, musia sa z nich odstrániť cudzie prímesi, musia sa umyť v pitnej vode a predvariť v pitnej vode alebo v pare z pitnej vody, a to s prihliadnutím na veľkosť plodníc a výsledok skúšky na inaktiváciu enzýmov; predvarené jedlé huby sa musia ochladiť na teplotu nižšiu ako 20 °C. Tento polovýrobok možno ďalej spracovať a zmraziť alebo len zmraziť v kontinuálnych zmrazovačoch alebo mraziacich tuneloch tak, aby sa v jeho jadre dosiahla teplota najviac -18 °C.
 5. Mrazené výrobky z jedlých húb sa musia skladovať pri teplote najviac -18 °c.

§ 15
Sušené jedlé huby
 1. Na výrobu sušených jedlých húb možno používať len pestované čerstvé jedlé huby a čerstvé jedlé huby voľne rastúce, uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 1 až 36 a 43 až 50 k tejto hlave potravinového kódexu.
 2. Vyrábať sušené jedlé huby možno len sušením čerstvých jedlých húb u výrobcu, ktorý má na túto činnosť osvedčenie. Vykupovať sušené jedlé huby od drobno zberateľov nie je prípustné.
 3. Čerstvé jedlé huby na výrobu sušených jedlých húb sa musia spracúvať oddelene podľa druhov a urýchlene tak, aby sa zamedzilo zníženiu ich kvality. Čerstvé jedlé huby sa musia rucne očistiť a krájať ručne alebo strojom na tak hrubé plátky, aby sa obsah vody čo najrýchlejšie znížil a aby sa tak zabránilo ich zapareniu alebo napadnutiu plesňami.
 4. Čerstvé jedlé huby sa musia sušiť najprv zvoľna pri teplote 30 °C až 40 °C, kým povrch nestratí lepkavosť. Potom sa musia dosúšať pri teplote, ktorá nesmie presiahnuť 80 °C. Na zachovanie svetlejšej farby sa nakrájané jedlé huby bezprostredne pred sušením možno namáčať do 0,5 percentného roztoku kyseliny L-askorbovej.
 5. Sušené jedlé huby možno vyrábať a uvádzať do obehu ako
  1. sušené jedlé huby jedného druhu,
  2. zmes sušených jedlých húb.
 6. Sušené jedlé huby jedného druhu sa členia na
  1. hríby, a to hríb dubový, hríb smrekový, hríb sosnový,
  2. kozáky, a to kozák hrabový, kozák osikový, kozák brezový, kozák žltooranžový,
  3. pečiarky, a to pečiarka obrovská, pečiarka dvojvýtrusná, pečiarka obyčajná, pečiarka poľná, pečiarka záhradná, pečiarka lesná,
  4. ostatné jedlé huby jedného druhu podľa odseku l.
 7. Za sušené jedlé huby jedného druhu možno považovať aj zmes hríbov, zmes kozákov a zmes pečiarok uvedených v odseku 6 v písm. a), b) a c).
 8. Zmes sušených jedlých húb je zmes rôznych druhov jedlých húb.
 9. Sušené jedlé huby možno uvádzať do obehu v týchto triedach kvality:
  1. sušené hríby
   1. výber,
   2. I. trieda kvality,
   3. II. trieda kvality,
   4. III. trieda kvality,
  2. ostatné sušené jedlé huby jedného druhu,
  3. zmes sušených jedlých húb
   1. I. trieda kvality,
   2. II. trieda kvality.
 10. Požiadavky na kvalitu sušených jedlých húb sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkách č. 3 až 5 k tejto hlave potravinového kódexu.
 11. Zmes sušených jedlých húb l. triedy kvality musí obsahovať najmenej 75 hmotnostných percent jedlých húb uvedených v prílohe č. 1 v bodoch 7 až 17, 23 až 28, 30 až 35 a 48 až 50, zmes II. triedy kvality musí obsahovať najmenej 25 hmotnostných percent jedlých húb uvedených v prílohe č. 1 v bodoch 7 až 12, 14 až 17, 23 až 28 a 48 až 50 alebo najviac 10 hmotnostných percent húb uvedených v prílohe č. 1 v bodoch 13, 18, 19 a 52 k tejto h1ave potravinového kódexu.
 12. Sušené jedlé huby môžu mať najviac 14 hmotnostných percent vlhkosti a najviac dve hmotnostné percenta minerálnych nečistôt.
 13. Jednotlivé druhy sušených jedlých húb sa pred spracovaním na zmes a pred balením musia skladovať oddelene podľa druhov.
 14. Dátum výroby sušených jedlých húb je deň usušenia čerstvých jedlých húb.
 15. Sušené jedlé huby sa musia skladovať v suchých skladoch bez priameho slnečného žiarenia; denné svetlo možno tlmiť modrým tienením.

§ 16
Hubový extrakt, hubový koncentrát a sušený hubový koncentrát

 1. Hubový extrakt, hubový koncentrát a sušený hubový koncentrát možno vyrábať len z celých čerstvých jedlých húb alebo z ich častí lisovaním alebo vylúhovaním; na ich výrobu možno používať aj sušené jedlé huby jedného druhu alebo zmes sušených jedlých húb.
 2. Na výrobu hubového extraktu, hubového koncentrátu a sušeného hubového koncentrátu možno používať jedlé huby uvedené v § 15 ods. l.
 3. Požiadavky na sušené jedlé huby, ktorá sa používajú na výrobu hubového extraktu, hubového koncentrátu a sušeného hubového koncentrátu sú uvedené v prílohe č. 2 v tab. č. 6 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 17
Označovanie

 1. V obchodnom názve výrobkov z húb musí byť uvedený aj názov druhu použitých húb a ak je výrobok vyrobený zo zmesi jedlých húb, možno v obchodnom názve uviesť "zmes jedlých húb"; pečiarky možno označovať aj názvom šampiňóny.
 2. V obchodnom názve sterilizovaných výrobkov z jedlých húb sa musí uviesť druh použitého nálevu.
 3. V označení sterilizovaných výrobkov z jedlých húb sa musí uviesť hmotnosť pevnej časti náplne po odkvapkaní nálevu.
 4. V obchodnom názve sušených hríbov a zmesi sušených jedlých húb musí byť uvedené aj označenie triedy kvality.
 5. V označení zlozenia zmesi jedlých húb musia byť uvedené aj druhy jedlých húb, z ktorých sa táto zmes skladá.
 6. V označení v blízkosti obchodného názvu mrazených výrobkov z jedlých húb s prísadami sa musí uviesť druh použitej prísady.
 7. V označení hubového extraktu, hubového koncentrátu a sušeného hubového koncentrátu sa musí uviesť aj množstvo jedlej soli v hmotnostných percentách.

§ 18
Falšovanie

Za falšovanie výrobkov z jedlých húb sa považuje

 1. použitie iného druhu jedlej huby, ako je deklarovaný alebo zmesi jedlých húb vo výrobku z jedného druhu húb,
 2. použitie iného druhu nálevu alebo prísady, ako je deklarované.

Štvrtý oddiel
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
Prechodné ustanovenie

Jedlé huby a výrobky z jedlých húb možno uvádzať do obehu v spotrebiteľských obaloch a v obchodných obaloch s pôvodným označením do 30. septembra 200 l.

§ 20
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť l. októbra 2000.

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Roman Kováč, v.r.
Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky Pavel Koncoš, v.r.


Príloha č. 1 k dvadsiatej prvej hlave tretej časti potravinového kódexu

Zoznam jedlých voľne rastúcich húb, ktoré možno uvádzať do obehu

 1. Bedľa červenejúca - Macrolepiota rachodes (len mladé plodnice)
 2. Bedľa vysoká - Macrolepiota procera (len mladé plodnice)
 3. Čírovnica májová - Calocybe gambosa
 4. Čírovka sivá - Tricholoma portentosum
 5. Hliva buková - Pleurotus pulmonarius
 6. Hliva ustricovitá - Pleurotus ostreatus
 7. Hríb dubový - Boletus reticulatus
 8. Hríb siný - Boletus luridus
 9. Hríb smrekový - Boletus edulis
 10. Hríb sosnový - Boletus pinophilus
 11. Hríb zmitohlúbikový - Boletus erythropus
 12. Hríbovec dutohlúbikový - Boletinus cavipes
 13. Jelenka poprehýbaná - Hydnum repandum (mladé plodnice, len na priemyselné spracovanie)
 14. Kozák brezový - Leccinum scabrum
 15. Kozák hrabový - Leccinum carpini
 16. Kozák osikový - Leccinum rufum (Leccinum aurantiacum)
 17. Kozák žltooranžový - Leccinum versipelle
 18. Krásnopórovec ovčí - Albatrellus ovinus (mladé plodnice, len na priemyselné spracovanie)
 19. Krásnopórovec zrastený - Albatrellus confluens (mladé plodnice, len na priemyselné spracovanie)
 20. Kuriatko bledé - Cantharellus pallens
 21. Kuriatko jedlé - Cantharellus cibarius
 22. Lievik trúbkovitý - Craterellus cornucopiodes
 23. Masliak kravský - Suillus bovinus
 24. Masliak lepkavý - Suillus laricinus (Suillus aeruginascens)
 25. Masliak obyčajný - Suillus luteus
 26. Masliak smrekovcový - Suillus grevillei
 27. Masliak strakatý - Suillus variegatus
 28. Masliak zrnitý - Suillus granulatus
 29. Pašupinovka obyčajná - Rozites caperata
 30. Pečiarka dvojvýtrusná - Agaricus bisporus (len na priemyselné spracovanie)
 31. Pečiarka obrovská - Agaricus augustus (len na priemyselné spracovanie)
 32. Pečiarka obyčajná - Agaricus bitorquis (len na priernyselné spracovanie)
 33. Pečiarka poľná - Agaricus campester (len na priemyselné spracovanie)
 34. Pečiarka lesná - Agaricus silvaticus (len na priemyselné spracovanie)
 35. Pečiarka záhradná - Agaricus l:ortensis (len na priemyselné spracovanie)
 36. Podpňovka obyčajná - Annillaria mellea - komplex druhov (len klobúky)
 37. Pôvabnica dvojfarebná - Lepista saeva
 38. Pôvabnica fialová - Lepista nuda
 39. Rýdzik pravý - Lactarius deliciosus
 40. Rýdzik smrekový - Lactarius deterrimus
 41. Rýdzik sosnový - Lactarius pinicola
 42. Sliziak lepkavý - Chroogomphus rutilus (Gomphidius rutilus)
 43. Smrčok jedlý - Morchella esculenta
 44. Smrčok kužeľovitý - Morchella conica
 45. Strmulec nakopený - Lyophyllum decastes
 46. Strmulec sivohnedý - Lyophyllum fumosum
 47. Strmuľka inoväťová - Clitocybe nebularis (Lepista nebularis) (len mladé plodnice)
 48. Suchohríb hnedý - Xerocomus badius
 49. Suchohríb plstnatý - Xerocomus subtomentosus
 50. Suchohríb zamatový - Boletellus pruinatus val: luteocarnosus (Xerocomus fragilipes)
 51. Tanečnica poľná - Marasmius oreades
 52. Trúdnik šupinatý - Polyporus squamosus (len mladé plodnice)
 53. Vatovec obrovský - Calvatia gigantea (Langermania gigantea) (len mladé plodnice)


Príloha č. 2 k dvadsiatej prvej hlave tretej časti potravinového kódexu

Požiadavky na pestované pečiarky

Tabuľka č. 1.

Výber I. trieda kvality II. trieda kvality
Organoleptické požiadavky Pečiarky všetkých tried kvality musia byť celé, s odrezanou časťou hlúbika.
Plodnice musia spĺňať požiadavky na kvalitu podľa §3.
Vyvinutý tvar menej vyvinutý až vyvinutý tvar
Pevne uzavreté uzavreté Plodnice môžu byť aj otvorené s ružovými až hnedastými lupeňami, neuvolňujúcimi spóry
Farba rovnomerná, charakteristická podľa druhu biela, krémová alebo hnedá
Druh V obale jednotný
Dĺžka hlúbika v mm najviac Dĺžka hlúbika nesmie presahovať 2/3 šírky klobúka Výška plodnice nesmie byť väčšia ako priemer klobúka


Fyzikálne a chemické požiadavky na sterlilizované výrobky z jedlých húb

Tabuľka č. 2.

Druh nálevu Chlorid sodný, jedlá soľ ako NaCl v hmotnostných % najviac Kyslosť ako kyselina octová, v hmotnostných % najviac Cukor v hmotnostných % najviac
Jedlé huby so zeleninou
 Kyslý nálev
 Sladkokyslý nálev

1,8
1,2

1,5
1,3

-
7,0
Jedlé huby v slanom náleve 1,5 0,2 -
Jedlé huby v kyslom a sladkokyslom náleve
 Kyslý nálev
 Sladkokyslý nálev

1,6
1,2

1,5
1,3

-
7,0
Jedlé huby vo víne - kyslý nálev 1,5 1,2 -


Požiadavky na sušené hríby

Tabuľka č. 3.

  Vlastnosť
Výber I. trieda kvality II. trieda kvality III. tieda kvality
Vzhľad plátky krájané pozdĺžne v osi jedlej huby
Farba dužiny: prirodzene svetlá, biela až krémová
rúrok: svetlá, žltá až žltohnedá
krémová až svetlohnedá svetlohnedá až hnedá hnedá až tmavohnedá - kávová
Vôňa výrazná po sušených hríboch, bez cudzích pachov po sušených hríboch, bez cudzích pachov hubová bez cudzích pachov
Hrúbka plátkov 2 až 4 mm, 10% plátkov môže byť hrubších, najviac 6 mm
Úlomky plátkov najviac 2% prepadnutých sitom veľkosti ôk 10x10 mm najviac 4% prepadnutých sitom veľkosti ôk 5x5 mm najviac 8% prepadnutých sitom veľkosti ôk 5x5 mm najviac 10% prepadnutých sitom veľkosti ôk 5x5 mm
Plátky z klobúkov najmenej 40% najmenej 30% nestanoví sa, nie je však dovolené dávať do obehu samotné hlúbiky húb
Plátky čiastočne pripálené nedovoľuje sa nedovoľuje sa najviac 10% najviac 15%
Perforované plátky *) najviac 2% najviac 5% najviac 8% najviac 15%
Nečistoty prírodného pôvodu: ihličie,mach, tráva, listy, kôra, konáriky Najviac 0,2%
Plátky so stopami po druhotnom napadnutí škodcami nedovoľuje sa najviac 0,2%
*) za perforované plátky sa považujú plátky ktoré majú viac ako 3 otvory na cm2


Požiadavky na ostatné sušené jedlé huby jedného druhu

Tabuľka č. 4.

Znak Vlastnosť
Vzhľad Plátky krájané pozdĺžne v osi hlúbika
Farba Zodpovedajúca druhu jedlej huby po usušení
Vôňa Zodpovedajúca druhu jedlej huby po usušení
Hrúbka plátkov 2 až 4 mm, 10% plátkov môže byť hrubších, najviac 6 mm
Úlomky plátkov najviac 10% plátkov prepadajúcich sitom o veľkosti ôk 5x5 mm
Plátky z klobúkov najmenej 20%
Perforované plátky *) najviac 15%, pestované pečiarky najviac 5%
Nečistoty prírodného pôvodu: ihličie, mach, tráva, listy, kôra, konáriky Najviac 0,2%
Plátky so stopami po druhotnom napadnutí škodcami Najviac 0,2%
*) za perforované plátky sa považujú plátky ktoré majú viac ako 3 otvory na cm2


Požiadavky na smesi sušených jedlých húb

Tabuľka č. 5.

Znak Vlastnosť
Vzhľad Plátky krájané pozdĺžne v osi hlúbika
Farba Zodpovedajúca druhu jedlej huby po usušení
Vôňa po sušených hubách, bez cudzích pachov
Hrúbka plátkov 2 až 4 mm, 10% plátkov môže byť hrubších, najviac 6 mm
Úlomky plátkov najviac 10% plátkov prepadajúcich sitom o veľkosti ôk 5x5 mm
Plátky z klobúkov najmenej 20%
Perforované plátky *) najviac 15%, pestované pečiarky najviac 5%
Nečistoty prírodného pôvodu: ihličie, mach, tráva, listy, kôra, konáriky Najviac 0,2%
Plátky so stopami po druhotnom napadnutí škodcami Najviac 0,2%
*) za perforované plátky sa považujú plátky ktoré majú viac ako 3 otvory na cm2


Požiadavky na sušené jedlé huby na výrobu extraktov

Tabuľka č. 6.

Znak Vlastnosť
Vzhľad Plátky húb, ich zlomky až drť
Farba svetlá až tmavá podľa druhu húb a podľa spôsobu technologického spracovania
Perforované plátky *) nestanovuje sa
Vlhkosť v hmotnostných percentách najviac 14,0
Nečistoty prírodného pôvodu: ihličie, mach, tráva, listy, kôra, konáriky v hmotnostných percentách najviac 5,0
*) za perforované plátky sa považujú plátky ktoré majú viac ako 3 otvory na cm2

Zdroj: Vestník MZ SR 2000
Autor článku: Mgr. Roland Baranovič (roland)

Diskusia k článku

portret

Palo70+ 31.10.2023 14:32

Toto je už neplatné! (Ak sa mýlim opravte ma.)
pozri https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-132

Reagovať na správu

portret

beri 6.11.2023 09:19

Pekny den.
Je dost zvlastne, ze do zoznamu volnopredajnych hub v prilohe tohto zakona https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-132 sa dostala bedla cervenajuca, ktora je sice jedla, no je tam velka moznost zameny s bedlou cervenajucou zahradnou, ktora je jedovata. To zakonodarca, resp. ich poradne organy tam daju hubu, ktora je lahko zamenitelna s jedovatou hubou?

Reagovať na správu


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.