Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica »

História popisu - Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 11.11.2010 19:57

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Biele jedince sú podobné druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33 1Biele jedince sú podobné druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.02.2010 21:15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Biele jedince sú druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33 1Biele jedince sú podobné druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.02.2010 21:15

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie najmä na mezotrofných rašeliniskách a vrchoviskách, na rašelinných lúkach s vysokou hranicou podzemnej vody, v nížinách vzácne, s ťažiskom rozšírenia v podhorskom a horskom stupni. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne najmä v severnej časti územia, v Slovenskom krase, Slovenskom rudohorí a v Záhorskej nížine.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Biele jedince sú druhu Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana, ktorý sa odlišuje kvetmi s kresbou a iným tvarom pysku. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.11.2008 09:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Prstnatec plamatý sedmihradský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schur) Soó

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Aver.; Orchis transsilvanica Schur; Orchis ochrantha Fleischm.; Dactylorchis maculata subsp. transsilvanica Verm.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavačovec škvrnitý sedmohradský

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica